Profesor Zbigniew Osadowski Rektorem Uniwersytetu Pomorskiego na kadencję 2024-2028

title

Profesor Zbigniew Osadowski Rektorem Uniwersytetu Pomorskiego na kadencję 2024-2028

image

image_new

hide_image

Yes

intro

W kolejnej kadencji Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku kierować będzie dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP. Wybór Rektora to zgodna decyzja Kolegium Elektorów w głosowaniu, które odbyło się 20 marca.

hide_date

No

content

Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP, był jedynym kandydatem w wyborach władz Uczelni na kadencję 2024-2028. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Uczelni, a także Kolegium Elektorów złożone z osób wybranych zgodnie z procedurą w tajnych głosowaniach spośród wszystkich grup społeczności akademickiej. Senat UP jednogłośnie ocenił pozytywnie zgłoszoną kandydaturę.


Finał wyborów odbył się w auli wielofunkcyjnej 20 marca. Podczas otwartego spotkania JM Rektor przedstawił swoją wizję rozwoju naszego uniwersytetu. Potem na sali zostali, by zagłosować, tylko członkowie Kolegium Elektorów. W głosowaniu wzięło udział 140 elektorów. Oddano 125 głosów na TAK i 15 głosów na NIE.


- Z radością i z odpowiedzialnością przyjmuję decyzję elektorów o powierzeniu mi funkcji rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku na kadencję 2024- 2028. To dla mnie wielki honor i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszej Alma Mater. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej za zaufanie – powiedział JM Rektor. - Jako rektor Uniwersytetu Pomorskiego będę dążył do tego, aby nasza uczelnia była nowoczesnym i otwartym miejscem pracy i nauki, które stwarza najlepsze warunki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych, administracji oraz przede wszystkim dla naszych studentów i doktorantów. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i poparcie, jakie mi udzieliliście.


Obecna kadencja władz uczelni kończy się 31 sierpnia 2024 roku. Następnego dnia zaczyna się kolejna na lata 2024-2028.

Sylwetka Rektora
Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski prof. UP

Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych, w tym w czasopismach
recenzowanych o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem i współautorem pięciu książek oraz 30 rozdziałów monografii. Swoje prace publikuje w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Brał udział w 10 projektach badawczych. Jest Vice-przewodniczącym Krajowej Komisji do spraw Ocen Odziaływania na Środowisko przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Członkiem Rady Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”.


Wykształcenie wyższe uzyskał w 1996 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, studiując na kierunku inżynierskim Ochrona środowiska. Bezpośrednio po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu zawodowego mgra inż. podjął dalsze działania na rzecz rozwoju zawodowego i naukowego – podejmując od roku 1997 pracę na stanowisku asystenta w obecnym Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, w Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody Instytutu Biologii.


W 2000 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał stopień doktora nauk biologicznych, a 10 lat później – stopnień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym od 2010 roku kontynuuje pracę na naszej Uczelni, na stanowisku profesora Uniwersytetu.


Jego liczne zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu geobotaniki i paleoekologii, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, renaturyzacji mokradeł oraz matematycznego modelowania procesów ekologicznych.


W 2012 roku został Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy na naszej uczelni, a w latach 2016-2024 pełnił funkcję Rektora, doprowadzając w 2023 roku do awansu uczelni do grona klasycznych uniwersytetów.

Prezentacja programu wyborczego

Galeria

 

meta_title

meta_description